RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie
Handelsnaam Kachel en Roet Reiniger
Registratienummer (REACH) niet relevant (mengsel)
Productcode(s) 17050
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant geïdentificeerde gebruiken consumptief gebruik (particulieren)
reinigingsmiddel
Ontraden gebruik Niet voor versproeien of verstuiven gebruiken.
Niet te gebruiken voor producten die in direct
contact met de huid komen.
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Huchem
Kraijenhoffstraat 2
4251 LE Werkendam
Netherlands
Tel: +31 (0) 887 877 799
Web: www.huchem.nl
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Informatiedienst voor noodgevallen voor de hulpdiensten
Dit nummer is alleen voor medische noodgeval-
len.
Antigifcentrum
Land Naam Telefoon
Nederland Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Rubriek Gevarenklasse Catego-
rie
Gevarenklasse en ca-
tegorie
Gevarenaan-
duiding
3.2 huidcorrosie /-irritatie 1 Skin Corr. 1 H314
3.3 ernstig oogletsel/oogirritatie 1 Eye Dam. 1 H318
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H- en EUH-zinnen (gevarenaanduidingen).
De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Huidcorrosie veroorzaakt een onomkeerbare schade van de huid; dat wil zeggen dat zichtbare necrose optreedt door
de epidermis heen in de dermis.
2.2 Etiketteringselementen
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 1 / 22
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signaalwoord gevaar
- Pictogrammen
GHS05
- Gevarenaanduidingen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescher-
ming dragen.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minu-
ten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Kinderveilige sluiting ja
Tastbare gevarenaanduiding ja
- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering natriumhydroxide, Isotridecanol, geëthoxyleerde
2.3 Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.
Hormoonontregelende eigenschappen
Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van ≥ 0,1%.
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1 Stoffen
Niet relevant (mengsel)
3.2 Mengsels
Beschrijving van het mengsel
Naam van de stof Identificatie Gew.-% Indeling overeenkom-
stig GHS
Pictogrammen Noten
2-butoxyethanol CAS No
111-76-2
EC No
203-905-0
Catalogus nr.
1 – < 5 Acute Tox. 4 / H302
Acute Tox. 4 / H332
Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319
GHS-HC
IOELV
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 2 / 22
Naam van de stof Identificatie Gew.-% Indeling overeenkom-
stig GHS
Pictogrammen Noten
603-014-00-0
REACH reg. nr.
01-2119475108-
36-xxxx
natriumhydroxide CAS No
1310-73-2
EC No
215-185-5
Catalogus nr.
011-002-00-6
REACH reg. nr.
01-2119457892-
27-XXXX
1 – < 5 Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
GHS-HC
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
CAS No
69011-36-5
EC No
931-138-8
< 1 Acute Tox. 4 / H302
Eye Dam. 1 / H318
Noten
GHS-HC: geharmoniseerde indeling (de indeling van de stof is overeenkomstig met de aantekening in de lijst overeenkomstig 1272/
2008/EG, Annex VI)
IOELV: stof met een gemeenschappelijke indicatieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
Naam van de stof Specifieke concentratiegrenzen M-Factoren ATE Blootstellingsroute
2-butoxyethanol - - 1.200
mg
/
kg
11
mg
/
l
/4h
oraal
inademing: damp
natriumhydroxide Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %
- -
Isotridecanol, geëthoxyleer-
de
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 %
Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 10 %
- 555,6
mg
/
kg
oraal
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevarenaanduidingen).
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene opmerkingen
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenzone. Houd het slachtoffer warm, rus-
tig en bedekt. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem
dit etiket tonen). Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts
raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.
Bij inademing
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. In geval van irri-
tatie aan de luchtwegen, een arts raadplegen. Voor verse lucht zorgen.
Bij huidcontact
Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 3 / 22
Bij oogcontact
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoe-
len terwijl de oogleden worden opengehouden.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.
Zelfbescherming voor de eerstehulpverlener
Maatregelen voor voldoende ventilatie. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een bescher-
mingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.
4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
geen
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Sproeiwater, Alcohol bestendig schuim, BC-poeder, Kooldioxide (CO2)
Ongeschikte blusmiddelen
Volle waterstraal
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Stikstofoxiden (NOx)
5.3 Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving af-
stemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzame-
len. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (SCBA).
SCBA met een tegen chemische stoffen beschermend pak als persoonlijk (direct) contact waarschijnlijk is.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Voor andere personen dan de hulpdiensten
Volg noodprocedures zoals de noodzaak om de gevarenzone te evacueren of een deskundige te raadplegen. Perso-
nen in veiligheid brengen. Maatregelen voor voldoende ventilatie. Huidcontact vermijden. Spray niet inademen. Bij-
eenbrengen en benutten van deskundigheid.
Voor de hulpdiensten
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen. Het dragen van passen-
de beschermingsmiddelen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheids-
informatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater
terughouden en verwijderen. Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool
terecht is gekomen.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 4 / 22
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten
Afdekken van afvoerkanalen
Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd
Afvegen met absorberend materiaal (bv lap, vlies). Gelekte/gemorste stof opruimen: zaagsel, kiezelgoer (diatomiet),
zand, universeel bindmiddel
Passende insluitingsmethoden
Gebruik van absorberende materialen.
Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen
In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op el-
kaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Aanbevelingen
- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming
Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Hanteren van incompatibele stoffen en mengsels
Niet vermengen met zuren.
Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne
Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en
beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met
chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn be-
doeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Beheersing van de gevolgen
Tegen zonlicht beschermen.
Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals
vorst
- Compatibele verpakkingen
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
7.3 Specifiek eindgebruik
Consumptief gebruik (particulieren). Reinigingsmiddel.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 5 / 22
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters
Nationale grenswaarden
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk)
Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk)
Land Stofnaam CAS No No-
tatie
Iden-
tifi-
catie
TGG 8
uur
[ppm]
TGG 8
uur
[mg/
m³]
TGG 15
min
[ppm]
TGG 15
min
[mg/
m³]
CW
[ppm]
CW
[mg/
m³]
Bron
EU 2-butoxyethanol 111-76-2 H IOEL
V
20 98 50 246 2000/
39/EG
NL 2-butoxyethanol 111-76-2 H GW 100 246 SC-
SZW
Notatie
CW ceilingwaarde is een grenswaarde die niet mag worden overschreden (ceiling value)
H absorbed through the skin
TGG 15 min kortetijdswaarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die
geldt, voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)
TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentie-
periode van acht uur (behoudens anders vermeld)
Relevante DNEL´s van bestanddelen van het mengsel
Naam van de stof CAS No Eind-
punt
Drempel-
waarde
Beschermings-
doelstelling,
route van de
blootstelling
Gebruikt in Blootstellings-
duur
2-butoxyethanol 111-76-2 DNEL 125 mg/kg
lg/dag
mens, via de huid (industriële) mede-
werkers
chronisch - syste-
mische effecten
2-butoxyethanol 111-76-2 DNEL 89 mg/kg
lg/dag
mens, via de huid (industriële) mede-
werkers
acuut - systemi-
sche effecten
2-butoxyethanol 111-76-2 DNEL 98 mg/m³ mens, via inade-
ming
(industriële) mede-
werkers
chronisch - syste-
mische effecten
2-butoxyethanol 111-76-2 DNEL 1.091 mg/
mens, via inade-
ming
(industriële) mede-
werkers
acuut - systemi-
sche effecten
2-butoxyethanol 111-76-2 DNEL 246 mg/m³ mens, via inade-
ming
(industriële) mede-
werkers
acuut - lokale ef-
fecten
natriumhydroxide 1310-73-2 DNEL 1 mg/m³ mens, via inade-
ming
(industriële) mede-
werkers
chronisch - lokale
effecten
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 DNEL 294 mg/m³ mens, via inade-
ming
(industriële) mede-
werkers
chronisch - syste-
mische effecten
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 DNEL 2.080 mg/
kg lg/dag
mens, via de huid (industriële) mede-
werkers
chronisch - syste-
mische effecten
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 6 / 22
Relevante PNEC´s van bestanddelen van het mengsel
Naam van de stof CAS No Eind-
punt
Drempel-
waarde
Organisme Milieucomparti-
menten
Blootstellings-
duur
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 8,8
mg
/
l
waterorganis-
men
zoet water korte termijn (een-
malig)
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 0,88
mg
/
l
waterorganis-
men
zeewater korte termijn (een-
malig)
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 463
mg
/
l
waterorganis-
men
rioolwaterzuive-
ringsinstallaties
(STP)
korte termijn (een-
malig)
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 34,6
mg
/
kg
waterorganis-
men
zoetwatersedi-
ment
korte termijn (een-
malig)
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 3,46
mg
/
kg
waterorganis-
men
zeewatersediment korte termijn (een-
malig)
2-butoxyethanol 111-76-2 PNEC 2,33
mg
/
kg
terrestrische or-
ganismen
bodem korte termijn (een-
malig)
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 0,074
mg
/
l
waterorganis-
men
zoet water korte termijn (een-
malig)
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 0,007
mg
/
l
waterorganis-
men
zeewater korte termijn (een-
malig)
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 0,015
mg
/
l
waterorganis-
men
water afgifte met tussen-
pozen
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 1,4
mg
/
l
waterorganis-
men
rioolwaterzuive-
ringsinstallaties
(STP)
korte termijn (een-
malig)
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 0,604
mg
/
kg
waterorganis-
men
zoetwatersedi-
ment
korte termijn (een-
malig)
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 0,06
mg
/
kg
waterorganis-
men
zeewatersediment korte termijn (een-
malig)
Isotridecanol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 PNEC 0,1
mg
/
kg
terrestrische or-
ganismen
bodem korte termijn (een-
malig)
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen
Algemene ventilatie.
Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)
Bescherming van de ogen/het gezicht
Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. Gelaatsbescherming dragen.
Bescherming van de huid
- Bescherming van de handen
Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor ge-
bruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken reinigen
en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid
van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.
- Soort materiaal
NBR: acrylonitriel-butadieenrubber
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 7 / 22
- Materiaaldikte
> 0.35 mm
- Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal
>480 minuten (permeatieniveau: 6)
- Andere beschermingsmiddelen
Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën. Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën. Preventieve
huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Rustperioden voor regeneratie van de huid inlas-
sen. Na gebruik handen grondig wassen.
Bescherming van de ademhalingsorganen
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Type: ABEK (combinatiefilter voor gassen en
dampen, kleurcode: bruin/grijs/geel/groen).
Beheersing van milieublootstelling
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkana-
len, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand vloeibaar
Kleur helder - kleurloos
Geur geurloos
Smelt-/vriespunt -74,8 °C bij 1 atm
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject 100 °C
Ontvlambaarheid dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemak-
kelijk vlam vatten
Onderste en bovenste explosiegrens niet bepaald
Vlampunt >100 °C bij 1.013 hPa
Zelfontbrandingstemperatuur 230 °C (zelfontbrandingstemperatuur (vloeistoffen en gassen))
pH-waarde 13 (in waterige oplossing: 100 vol%, 20 °C) (base)
Kinematische viscositeit niet bepaald
Oplosbaarheid(eden)
Oplosbaarheid in water in elke verhouding mengbaar
Verdelingscoëfficiënt
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(logwaarde)
deze informatie is niet beschikbaar
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 8 / 22
Dampspanning 2,339 kPa bij 20 °C (berekende waarde, gebaseerd op een
bestanddeel van het mengsel)
Dichtheid en/of relatieve dichtheid
Dichtheid 1,03
g
/
cm³
bij 20 °C
Relatieve dampdichtheid er is bij deze eigenschap geen informatie be-
schikbaar
Deeltjeskenmerken niet relevant (vloeibaar)
9.2 Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische
gevaren): niet relevant
Andere veiligheidskenmerken
Mengbaarheid Volledig mengbaar met water.
VOS-gehalte 4,395 %
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
Voor incompatibele producten: zie onder ''Te vermijden omstandigheden'' en ''Chemisch op elkaar inwerkende mate-
rialen''.
10.2 Chemische stabiliteit
Zie onder ''Te vermijden omstandigheden".
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
10.4 Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Zuren, Oxideringsmiddelen (oxiderend)
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting
worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 9 / 22
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.
Indelingsprocedure
De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).
Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)
Acute toxiciteit
Is niet als acuut toxisch in te delen.
Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen in het mengsel
Naam van de stof CAS No Blootstellingsroute ATE
2-butoxyethanol 111-76-2 oraal 1.200
mg
/
kg
2-butoxyethanol 111-76-2 inademing: damp 11
mg
/
l
/4h
Isotridecanol, geëthoxyleerde 69011-36-5 oraal 555,6
mg
/
kg
Acute toxiciteit van de bestanddelen in het mengsel
Naam van de stof CAS No Blootstel-
lingsroute
Eindpunt Waarde Species
2-butoxyethanol 111-76-2 dermaal LD50 >2.000
mg
/
kg
rat
2-butoxyethanol 111-76-2 oraal LD50 1.414
mg
/
kg
cavia
Isotridecanol, geëthoxyleerde 69011-36-5 oraal LD50 >2.000
mg
/
kg
rat
Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid
Is niet als inhalatie of huidallergeen in te delen.
Mutageniteit in geslachtscellen
Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.
Kankerverwekkendheid
Is niet als kankerverwekkend in te delen.
Voortplantingstoxiciteit
Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling
Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.
Gevaar bij inademing
Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 10 / 22
11.2 Informatie over andere gevaren
Er is geen verdere informatie.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit
Is niet als gevaarlijk voor het aquatisch milieu in te delen.
(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel
Naam van de stof CAS No Eindpunt Waarde Species Blootstel-
lingsduur
2-butoxyethanol 111-76-2 LC50 1.474
mg
/
l
vis 96 h
2-butoxyethanol 111-76-2 EC50 1.550
mg
/
l
ongewervelde aquati-
sche organismen
48 h
2-butoxyethanol 111-76-2 ErC50 1.840
mg
/
l
alg 72 h
natriumhydroxide 1310-73-2 LC50 <180
mg
/
l
vis 96 h
natriumhydroxide 1310-73-2 EC50 40,4
mg
/
l
ongewervelde aquati-
sche organismen
48 h
(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel
Naam van de stof CAS No Eindpunt Waarde Species Blootstel-
lingsduur
2-butoxyethanol 111-76-2 EC50 297
mg
/
l
ongewervelde aquati-
sche organismen
21 d
natriumhydroxide 1310-73-2 EC50 22
mg
/
l
micro-organismen 15 min
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel
Naam van
de stof
CAS No EC No Proces Afbraak-
snelheid
Tijd Methode Bron
2-butoxyet-
hanol
111-76-2 203-905-0 koolstofdi-
oxideontwik-
keling
18,3 % 3 d ECHA
Isotrideca-
nol, geë-
thoxyleerde
69011-36-5 931-138-8 DOC-verwij-
dering
82 % 28 d ECHA
12.3 Bioaccumulatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel
Naam van de stof CAS No BCF Log KOW BZV5/CZV
2-butoxyethanol 111-76-2 0,81 (pH-waarde: 7, 25 °C)
Isotridecanol, geëthoxyleerde 69011-36-5 232,5
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 11 / 22
12.4 Mobiliteit in de bodem
Er zijn geen gegevens beschikbaar.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is. Bevat geen PBT-/zPzB-
stof in een concentratie van ≥ 0,1%.
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen
Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een concentratie van ≥ 0,1%.
12.7 Andere schadelijke effecten
Er zijn geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zo-
als de stof zelf.
Opmerkingen
Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzon-
derlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1 VN-nummer of ID-nummer niet onderworpen aan transport-voorschriften
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN
niet relevant
14.3 Transportgevarenklasse(n) geen
14.4 Verpakkingsgroep niet toegekend
14.5 Milieugevaren niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voor-
schriften voor transport van gevaarlijke goederen
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Er is geen verdere informatie.
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.
Informatie voor elke van de VN-reglementen
Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/
ADN) - Aanvullende informatie
Niet onderworpen aan het ADR, RID en ADN.
Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende
informatie
Niet onderworpen aan het IMDG.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 12 / 22
Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie
Niet onderworpen aan het ICAO-IATA.
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)
Geen van de bestanddelen is vermeld.
Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII
Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII)
Naam van de stof Naam volgens inventaris CAS No Beperking Nr.
Kachel en Roet Reiniger dit product voldoet aan de criteria
voor indeling van Verordening nr.
1272/2008/EG
R3 3
natriumhydroxide stoffen in inkt voor tatoeage of per-
manente make-up
R75 75
Isotridecanol, geëthoxyleerde dit product voldoet aan de criteria
voor indeling van Verordening nr.
1272/2008/EG
R3 3
Isotridecanol, geëthoxyleerde stoffen in inkt voor tatoeage of per-
manente make-up
R75 75
2-butoxyethanol dit product voldoet aan de criteria
voor indeling van Verordening nr.
1272/2008/EG
R3 3
2-butoxyethanol stoffen in inkt voor tatoeage of per-
manente make-up
R75 75
Legenda
R3 1. Mogen niet worden gebruikt:
- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en
asbakken,
- in scherts- en fopartikelen,
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als de-
ze fungeren als siervoorwerp.
2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een
geurstof of beide, en als zij:
— als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
— gevaarlijk zijn bij inademing en met H304 worden gekenmerkt.
4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij vol-
doen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen
(EN 14059).
5. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Unie inzake de indeling, etikettering en verpakking van stof-
fen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de
volgende voorschriften voldoen:
a) lampoliën die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuit-
wisbaar de volgende vermeldingen dragen: “Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen hou-
den”; en, uiterlijk op 1 december 2010, “Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levens-
bedreigende longschade tot gevolg hebben”;
b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten ui-
terlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: “Een klein slokje aanmaakvloeistof kan
levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd
zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 liter.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 13 / 22
Legenda
R75 1. Mogen niet in de handel worden gebracht in mengsels voor tatoeagedoeleinden, en mengsels die dergelijke stoffen bevat-
ten, mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt na 4 januari 2022 indien de stof(fen) in kwestie aanwezig is(zijn) of
indien de volgende omstandigheden zich voordoen:
a) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als kankerverwekkende
stof van categorie 1A, 1B of 2, of als voor geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die
stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,00005 gewichtspercent;
b) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als giftig voor de voort-
planting, categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 gewichtsper-
cent;
c) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als huidallergeen van
categorie 1, 1A of 1B, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 % gewichtspercent;
d) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als bijtend voor de huid,
categorie 1, 1A, 1B of 1C, of irriterend voor de huid, categorie 2, of voor ernstig oogletsel van categorie 1 of als irriterend voor
de ogen, categorie 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan:
i) 0,1 gewichtspercent, indien de stof uitsluitend als pH-regelaar wordt gebruikt;
ii) 0,01 gewichtspercent, in alle andere gevallen;
e) in het geval van een stof die in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 (*1) is opgenomen, een concentratie in het
mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspercent;
f) in het geval van een stof waarvoor in kolom g (Producttype, lichaamsdelen) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG)
nr. 1223/2009 een of meer van de volgende soorten voorwaarden is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel
gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspercent:
i) “Producten die worden af-, uit- of weggespoeld”;
ii) “Niet gebruiken in producten die op de slijmvliezen worden aangebracht”;
iii) “Niet gebruiken in oogproducten”;
g) in het geval van een stof waarvoor in kolom h (Maximale concentratie in het gebruiksklare product) of kolom i (andere) van
de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een voorwaarde is aangegeven, de concentratie van de stof in het
mengsel niet voldoet aan de in die kolom vermelde voorwaarde, of de stof op een andere wijze daar niet aan voldoet;
h) in het geval van een in aanhangsel 13 bij deze bijlage opgenomen stof, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk
aan of groter dan de in dat aanhangsel voor die stof vastgestelde concentratiegrens.
2. In het kader van deze vermelding wordt onder gebruikmaking van een mengsel “voor tatoeagedoeleinden” verstaan: het
inspuiten of inbrengen van het mengsel in de huid, de slijmvliezen of de oogbol van een persoon door middel van een pro-
ces of procedure (waaronder procedures die gewoonlijk worden aangeduid als “permanente make-up”, cosmetische tatoea-
ge, “microblading” en “micropigmentatie”), met als doel een permanent(e) merk of tekening op het lichaam van die persoon
achter te laten.
3. Indien een stof die niet in aanhangsel 13 is vermeld, onder meer dan een van de punten a) tot en met g) van lid 1 valt, geldt
voor die stof de strengste van de in die punten vastgestelde concentratiegrenzen. Indien een in aanhangsel 13 vermelde stof
ook onder een of meer van de punten a) tot en met g) van punt 1 valt, is de in punt 1, onder h), vastgestelde concentratie-
grens op die stof van toepassing.
4. In afwijking hiervan is lid 1 niet van toepassing op de volgende stoffen tot 4 januari 2023:
a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Indien deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 na 4 januari 2021 wordt gewijzigd en daarbij een stof zoda-
nig wordt ingedeeld of opnieuw wordt ingedeeld dat die stof onder a), b), c) of d) van punt 1 van deze vermelding valt, of on-
der een ander punt valt dan voorheen, en indien de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling na de in punt
1 bedoelde datum of, naargelang van het geval, punt 4 van deze vermelding is, wordt die wijziging voor de toepassing van
deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing op de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling.
6. Indien de vermelding van een stof in bijlage II of bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 na 4 januari 2021 zodanig
wordt gewijzigd dat de stof onder e), f) of g) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt dan voorheen, en
indien de wijziging van kracht wordt na de in punt 1 of, in voorkomend geval, punt 4, bedoelde datum van deze vermelding,
wordt die wijziging voor wat betreft de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing wordend
met ingang van de datum die valt 18 maanden na de inwerkingtreding van de handeling waarbij die wijziging is vastgesteld.
7. Leveranciers die een mengsel na 4 januari 2022 voor tatoeagedoeleinden op de markt brengen, zorgen ervoor dat de vol-
gende informatie op het mengsel is vermeld:
a) de tekst “Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up”;
b) een uniek referentienummer voor identificatie van de partij;
c) de lijst van ingrediënten overeenkomstig de nomenclatuur die is vastgesteld in de woordenlijst van gemeenschappelijke
benamingen van ingrediënten overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, of, bij ontbreken van een ge-
meenschappelijke benaming, de IUPAC-benaming. Bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming van ingrediënten of
IUPAC-benaming, het CAS- en EG-nummer. De ingrediënten worden vermeld in afnemende volgorde van gewicht of volume
van de ingrediënten op het moment van de samenstelling. Onder “ingrediënt” wordt verstaan elke stof die tijdens het samen-
stellen van het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt toegevoegd en daarin aanwezig is. Onzuiverheden worden niet als
ingrediënten beschouwd. Indien de naam van een stof die als ingrediënt in de zin van deze vermelding wordt gebruikt, reeds
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moet worden vermeld, hoeft die ingrediënt niet overeenkom-
stig deze verordening te worden vermeld;
d) de aanvullende vermelding “pH-regelaar” voor stoffen die vallen onder lid 1, onder d), ii);
e) de vermelding “Bevat nikkel. Kan allergische reacties veroorzaken.” als het mengsel nikkel bevat onder de in aanhangsel 13
vermelde concentratiegrens;
f) de vermelding “Bevat zeswaardig chroom (VI). Kan allergische reacties veroorzaken.” als het mengsel chroom (VI) bevat on-
der de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;
g) veiligheidsvoorschriften voor het gebruik, voor zover deze niet reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op
het etiket moeten worden vermeld. De informatie moet duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aange-
bracht. De informatie wordt vermeld in de officiële taal of talen van de lidstaat of -staten waar het mengsel in de handel
wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat of -staten anders is bepaald.
Indien er op de verpakking niet genoeg ruimte is voor de in de eerste alinea bedoelde informatie, wordt die informatie, be-
halve voor wat punt a) betreft, opgenomen in de gebruiksaanwijzing. De persoon die het mengsel toedient, verstrekt de ge-
gevens die overeenkomstig dit punt op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld aan de persoon die de proce-
dure ondergaat voordat het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt gebruikt.
8. Mengsels zonder de tekst “Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up” mogen niet voor tatoeagedoelein-
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 14 / 22
Legenda
den worden gebruikt.
9. Deze vermelding is niet van toepassing op stoffen die gassen zijn bij een temperatuur van 20 °C en druk van 101,3 kPa, of
die een dampspanning genereren van meer dan 300 kPa bij een temperatuur van 50 °C, met uitzondering van formaldehyde
(CAS-nr. 50-00-0, EG-nr. 200-001-8).
10. Deze vermelding is niet van toepassing op het in de handel brengen of het gebruiken van mengsels voor tatoeagedoel-
einden die uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU)
2017/745 in de handel wordt gebracht of gebruikt. Wanneer een mengsel niet uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebeho-
ren van een medisch hulpmiddel in de handel is gebracht of kan worden gebruikt, zijn de voorschriften van Verordening (EU)
2017/745 en de voorschriften van deze verordening cumulatief van toepassing.
Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst
geen van de bestanddelen is vermeld
Decopaint-Richtlijn
VOS-gehalte 3,495 %
Richtlijn over industrie emissie (IE-Richtlijn)
VOS-gehalte 4,395 %
Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronische apparatuur (RoHS)
geen van de bestanddelen is vermeld
Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)
geen van de bestanddelen is vermeld
Kaderrichtlijn water (KRW)
Lijst van verontreinigende stoffen (KRW)
Naam van de stof CAS No Opgenomen
in
Opmerkingen
natriumhydroxide a)
Legenda
A) Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen
Verordening 648/2004/EG betreffende detergentia
Kenmerking van de ingredienten
Bestanddelen Concentratie(bereik) in gewichtspro-
centen
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen minder dan 5 %
Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)
Geen van de bestanddelen is vermeld.
Nationale voorschriften (Nederland)
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 15 / 22
Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)
Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning
Waterbe-
zwaarlijk-
heid
Aanduiding waterbezwaarlijkheid Saneringsinspan-
ning
B (4) weinig schadelijk voor in water levende organismen B
SZW-lijst CMR-effecten
geen van de bestanddelen is vermeld
Nationale inventarissen
Land Lijst Status
EU REACH Reg. alle bestanddelen zijn vermeld
US TSCA alle bestanddelen zijn vermeld (ACTIVE)
Legenda
REACH Reg. REACH geregistreerde stoffen
TSCA Toxic Substance Control Act
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.
RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)
Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heidsre-
levante
2.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr.
1272/2008 (CLP):
verandering in de lijst (tabel)
ja
2.2 - Gevarenaanduidingen:
verandering in de lijst (tabel)
ja
2.2 - Veiligheidsaanbevelingen:
verandering in de lijst (tabel)
ja
2.2 - Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering:
natriumhydroxide
- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering:
natriumhydroxide, Isotridecanol, geëthoxyleer-
de
ja
2.3 Hormoonontregelende eigenschappen:
Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een
concentratie van ≥ 0,1%.
ja
3.2 Beschrijving van het mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
3.2 Beschrijving van het mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het meng-
sel worden veroorzaakt:
Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel.
Speciale gevaren die door de stof of het meng-
sel worden veroorzaakt
ja
7.2 Het beheer van de bijbehorende risico's ja
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 16 / 22
Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heidsre-
levante
7.2 - Corrosieve omstandigheden:
In corrosiebestendige houder met corrosiebe-
stendige binnenbekleding bewaren.
ja
7.2 - Compatibele verpakkingen:
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking be-
waren. Alleen toegelaten verpakkingen (bv.
overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
- Compatibele verpakkingen:
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking be-
waren.
ja
8.1 Relevante DNEL´s van bestanddelen van het
mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
8.1 Relevante PNEC´s van bestanddelen van het
mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
9.2 Informatie inzake fysische gevarenklassen:
er is geen verdere informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen:
gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische
gevaren): niet relevant
ja
10.1 Reactiviteit:
Voor incompatibele producten: zie onder ''Te
vermijden omstandigheden'' en ''Chemisch op
elkaar inwerkende materialen''. Voor metalen
bijtend(e) stof of mengsel.
Reactiviteit:
Voor incompatibele producten: zie onder ''Te
vermijden omstandigheden'' en ''Chemisch op
elkaar inwerkende materialen''.
ja
10.4 Te vermijden omstandigheden:
Kan bijtend zijn voor metalen.
Te vermijden omstandigheden:
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die
moeten worden vermeden.
ja
11.1 Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestand-
delen in het mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
11.1 Acute toxiciteit van de bestanddelen in het
mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
12.1 (Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen
van het mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
12.1 (Chronische) aquatische toxiciteit van bestand-
delen van het mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
12.2 Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het
mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
12.3 Bioaccumulatie van de bestanddelen in het
mengsel:
verandering in de lijst (tabel)
ja
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:
Er zijn geen gegevens beschikbaar.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:
Uit de resultaten van de beoordeling van de stof
blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is.
Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie
van ≥ 0,1%.
ja
12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:
Geen van de bestanddelen is vermeld.
Hormoonontregelende eigenschappen:
Bevat geen hormoonontregelaar (EDC) in een
concentratie van ≥ 0,1%.
ja
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 17 / 22
Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heidsre-
levante
13.1 Afvalbehandeling van containers/verpakkingen:
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde
verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen
worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkin-
gen kunnen worden gerecycleerd. Gecontami-
neerde verpakkingen zijn te behandelen zoals
de stof zelf.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen:
Volledig geleegde verpakkingen kunnen wor-
den gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkin-
gen zijn te behandelen zoals de stof zelf.
ja
14.1 VN-nummer of ID-nummer VN-nummer of ID-nummer:
niet onderworpen aan transport-voorschriften
ja
14.1 ADR/RID/ADN:
VN 1824
ja
14.1 IMDG-Code:
VN 1824
ja
14.1 ICAO-TI:
VN 1824
ja
14.2 ADR/RID/ADN:
NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING
ja
14.2 IMDG-Code:
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
ja
14.2 ICAO-TI:
Sodium hydroxide solution
ja
14.3 ADR/RID/ADN:
8
ja
14.3 IMDG-Code:
8
ja
14.3 ICAO-TI:
8
ja
14.4 ADR/RID/ADN:
III
ja
14.4 IMDG-Code:
III
ja
14.4 ICAO-TI:
III
ja
14.7 Classificatiecode:
C5
ja
14.7 Gevaarsetiketten:
8
ja
14.7 Gevaarsetiketten:
verandering in de lijst (tabel)
ja
14.7 Vrijgestelde hoeveelheden (EQ):
E1
ja
14.7 Gelimiteerde hoeveelheden (LQ):
5 L
ja
14.7 Vervoerscategorie:
3
ja
14.7 Tunnelbeperkingscode:
E
ja
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 18 / 22
Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heidsre-
levante
14.7 Gevaarsindentificatienummer (GEVI):
80
ja
14.7 Mariene verontreiniger (Marine Pollutant):
-
ja
14.7 Gevaarsetiketten:
8
ja
14.7 Gevaarsetiketten:
verandering in de lijst (tabel)
ja
14.7 Bijzondere bepalingen:
223
ja
14.7 Vrijgestelde hoeveelheden (EQ):
E1
ja
14.7 Gelimiteerde hoeveelheden (LQ):
5 L
ja
14.7 EmS:
F-A, S-B
ja
14.7 Stuwage categorie:
A
ja
14.7 Segregatiegroep:
18 - Basen
ja
14.7 Gevaarsetiketten:
8
ja
14.7 Gevaarsetiketten:
verandering in de lijst (tabel)
ja
14.7 Bijzondere bepalingen:
A3
ja
14.7 Vrijgestelde hoeveelheden (EQ):
E1
ja
14.7 Gelimiteerde hoeveelheden (LQ):
1 L
ja
14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de model-
reglementen van de VN
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelre-
glementen van de VN:
niet relevant
ja
14.3 Transportgevarenklasse(n) Transportgevarenklasse(n):
geen
ja
14.4 Verpakkingsgroep Verpakkingsgroep:
niet toegekend
ja
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen
(ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:
Er is geen verdere informatie.
ja
14.7 Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg,
per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/
ADN) - Aanvullende informatie
Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg,
per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/
ADN) - Aanvullende informatie:
Niet onderworpen aan het ADR, RID en ADN.
ja
14.7 Internationale Code voor het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende
informatie
Internationale Code voor het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende
informatie:
Niet onderworpen aan het IMDG.
ja
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 19 / 22
Rubriek Eerdere vermelding (tekst/waarde) Actuele vermelding (tekst/waarde) Veilig-
heidsre-
levante
14.7 Internationale Organisatie voor Burgerlucht-
vaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie
Internationale Organisatie voor Burgerlucht-
vaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informa-
tie:
Niet onderworpen aan het ICAO-IATA.
ja
15.1 Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH,
Bijlage XVII):
verandering in de lijst (tabel)
ja
15.1 Nationale inventarissen:
verandering in de lijst (tabel)
ja
16 Afkortingen en acroniemen:
verandering in de lijst (tabel)
ja
Afkortingen en acroniemen
Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
2000/39/EG Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor be-
roepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad
Acute Tox. Acute toxiciteit
ADN Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigati-
on Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen
over de binnenwateren)
ADR Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst be-
treffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
ATE Acute toxiciteitsschatting
BCF Bioconcentratiefactor
BZV Biologisch zuurstofvraag
CAS Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun uniekenummer, het CAS registratie-
nummer)
catalogus nr. Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identifi-
catiecode
CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Label-
ling and Packaging) van stoffen en mengsels
CMR Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch
CW Ceilingwaarde (plafondwaarde)
CZV Chemische ZuurstofVraag
DGR Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
EC50 Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 %
verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
EC No Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als ken-
getal voor stoffen (Europese Unie)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande
chemische handelsstoffen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 20 / 22
Afk. Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
ErC50 ≡ EC50: in deze methode de concentratie van een teststof waarbij ten opzichte van de controle een 50 %
vermindering van de groei (EbC50) of de groeisnelheid (ErC50) optreedt
Eye Dam. Veroorzaakt ernstig oogletsel
Eye Irrit. Irriterend voor ogen
GHS "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwik-
keld door de Verenigde Naties
IATA International Air Transport Association
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)
IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)
IOELV Indicatieve grenswaard voor beroepsmatige blootstelling
LC50 Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testob-
jecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval
LD50 Letale dosis 50 %: de LD50 komt overeen met de dosis van een geteste stof waarbij 50 % van de testob-
jecten sterft gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
log KOW n-Octanol/water
Met. Corr. Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel
NLP No-Longer Polymer (niet langer polymeer)
PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PNEC Voorspelde concentratie zonder effect
ppm Deeltjes per miljoen
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)
SCBA Onafhankelijke ademhalingsapparatuur
SC-SZW Staatscourant: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de Ar-
beidsomstandighedenregeling
Skin Corr. Huidcorrosief
Skin Irrit. Huidirriterend
SVHC Zeer zorgwekkende stof
TGG 15 min Kortetijdswaarde
TGG 8 uur Tijd gewogen gemiddelde
VOS Vluchtige organische stoffen
zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Pack-
aging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 21 / 22
Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale
Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de lucht-
vaart (IATA).
Indelingsprocedure
Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.
Gezondheidsgevaren, Milieugevaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het
mengsel (somformule).
Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)
Code Tekst
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
Disclaimer
Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige dochter-
maatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hier-
in besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald ma-
teriaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik er-
van moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden
beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Kachel en Roet Reiniger
Versienummer: GHS 12.0
Vervangt de versie van: 03.01.2023 (GHS 11)
Herziening: 20.07.2023
Nederland: nl
Pagina: 22 / 22